Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 06 THÁNG 03 NĂM 2021
(Anh/chị học viên có thể tra cứu số báo danh tại trang: http://ngochaco.com)
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG GHI CHÚ
251 251 NGUYỄN VĂN TRUNG 27/04/2001 001201007561 B2 316B2
252 252 NGUYỄN VĂN TỰ 04/06/1970 034070007040 B2 316B2
lại luật + lái
253 253 PHẠM THANH TUẤN 05/04/1990 163097794 B2 316B2
254 254 NGUYỄN THANH TÙNG 17/01/2000 002200000027 B2 316B2
lại lái
255 255 HỒ NGỌC ANH 16/12/1983 012121045 B2 315B2
lại lái
256 256 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 05/02/2000 071097130 B2 315B2
lại lái
257 257 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/09/1991 012875915 B2 315B2
258 258 NGUYỄN THỊ BÍCH 13/09/1982 001182022720 B2 315B2
lại lái
259 259 VÕ XUÂN CHUNG 18/02/1992 183798517 B2 315B2
lại lái
260 260 ĐỚI MAI CHUYÊN 11/07/1980 017193970 B2 315B2
lại lái
261 261 DƯƠNG VĂN CƯỜNG 12/07/1970 001070020786 B2 315B2
lại lái
262 262 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 18/03/1994 001094003728 B2 315B2
lại lái
263 263 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 19/06/1994 145525562 B2 315B2
lại lái
264 264 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 01/06/1979 001079024137 B2 315B2
lại lái
265 265 VŨ THÚY HÀ 24/07/1982 038182000630 B2 315B2
lại lái
266 266 VƯƠNG XUÂN HẢI 01/01/1999 071047997 B2 315B2
lại lái
267 267 PHẠM THU HIỀN 16/09/1978 112310562 B2 315B2
268 268 VŨ VĂN HIẾU 01/09/1987 001087025827 B2 315B2
lại lái
269 269 HUỲNH VĂN HOÀNG 15/06/1995 184162917 B2 315B2
lại luật + lái
270 270 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 10/10/1989 135269631 B2 315B2
lại lái
271 271 ĐÀO THANH KHIẾT 21/12/1982 030082000404 B2 315B2
lại đường trường
272 272 NGUYỄN VĂN KỶ 08/02/1983 186102365 B2 315B2
273 273 ĐÀO NGỌC LINH 20/10/1978 111989196 B2 315B2
lại lái
274 274 LÊ THỊ LỤA 08/06/1992 163120556 B2 315B2
lại lái
275 275 PHÙNG THỊ HỒNG LƯỠNG 22/12/1987 001187018300 B2 315B2
276 276 NGUYỄN HỮU MỸ 15/11/1978 111804941 B2 315B2
lại lái
277 277 VŨ THỊ NGỌC 12/10/1980 030180000194 B2 315B2
lại lái
278 278 PHẠM HỒ NGUYÊN 22/11/2000 001200003012 B2 315B2
lại lái
279 279 VŨ MẠNH PHONG 20/11/1994 001094021262 B2 315B2
lại lái
280 280 BÙI THỊ BÍCH PHƯỢNG 25/07/1997 022197002161 B2 315B2
281 281 NGUYỄN VĂN THẮNG 05/05/1994 132297468 B2 315B2
lại luật + lái
282 282 BÙI THỊ THE 15/09/1988 033188006158 B2 315B2
lại lái
283 283 VŨ THỊ THU 03/07/1988 019188000588 B2 315B2
lại lái
284 284 NGUYỄN VĂN TIẾN 03/07/1992 001092018686 B2 315B2
lại luật + lái
285 285 LÊ BÁ MINH TUẤN 25/08/1996 174691531 B2 315B2
286 286 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 09/12/1996 001096008552 B2 315B2
287 287 TRẦN DUY TÙNG 11/12/1990 035090000487 B2 315B2
lại đường trường
288 288 TẠ DUY ANH 17/08/1995 013164592 B2 314B2
lại lái
289 289 NGUYỄN XUÂN BÁCH 22/11/1996 013659625 B2 314B2
290 290 NGUYỄN NGỌC BÍCH 30/01/1991 034091002527 B2 314B2
lại luật + lái
291 291 TRẦN THANH BÌNH 22/12/1996 152137404 B2 314B2
292 292 TRẦN VIỆT ĐỨC 21/08/1999 036099005945 B2 314B2
lại lái
293 293 PHẠM VĂN DŨNG 22/11/1982 034082006319 B2 314B2
lại luật + lái
294 294 TẠ TRÙNG DƯƠNG 10/12/2000 001200014987 B2 314B2
lại luật + lái
295 295 TRẦN VĂN DUY 07/03/1988 037088002811 B2 314B2
lại luật + lái
296 296 NGUYỄN THU HÀ 13/02/1990 033190002660 B2 314B2
lại lái
297 297 LÊ HẠNH 10/04/1997 038097005389 B2 314B2
lại luật + lái
298 298 BẠCH HỒNG HUỆ 24/02/1995 001195013078 B2 314B2
lại lái
299 299 NGUYỄN MẠNH HÙNG 10/12/1990 010090000091 B2 314B2
lại lái
300 300 ĐÀO BẠCH HƯỜNG 29/04/1982 001182007280 B2 314B2
lại lái
301 301 VŨ VĂN KHƯƠNG 13/12/1993 163230302 B2 314B2
302 302 NGUYỄN NAM KỲ 15/08/1990 186609115 B2 314B2
303 303 TẠ VĂN LÂM 02/08/1989 001089007341 B2 314B2
lại lái
304 304 VŨ THỊ LIÊN 05/10/1985 038185004151 B2 314B2
lại lái
305 305 LÊ TUYẾT LINH 30/08/1998 174727795 B2 314B2
lại lái
306 306 LƯU HỒNG LĨNH 01/01/1995 001095015110 B2 314B2
307 307 VŨ PHƯƠNG MAI 22/08/1985 001185000738 B2 314B2
lại luật + lái
308 308 LÊ DIÊN NINH 02/09/1974 025074000295 B2 314B2
lại lái
309 309 NGUYỄN TRẦN PHÁT 26/01/1995 034095005706 B2 314B2
lại lái
310 310 NGUYỄN ANH PHÚC 09/02/1999 013690755 B2 314B2
lại lái
311 311 NGUYỄN MINH QUẢNG 01/09/1990 186923451 B2 314B2
lại luật + lái
312 312 TRẦN VĂN QUYẾT 29/01/1986 125306698 B2 314B2
lại lái
313 313 NGUYỄN THỊ THÁI 24/12/1999 026199002575 B2 314B2
lại lái
314 314 ỨNG MINH THẮNG 30/07/1987 112195275 B2 314B2
lại lái
315 315 NGUYỄN ĐĂNG THANH 30/10/1988 001088013810 B2 314B2
lại lái
316 316 LÊ THỊ THOA 25/05/1987 012687731 B2 314B2
lại lái
317 317 TRẦN MINH TOÀN 10/03/2000 022200001753 B2 314B2
lại luật + lái
318 318 LÊ VĂN TRƯỜNG 10/03/1992 174043618 B2 314B2
lại luật + lái
319 319 NGHIÊM HOÀNG TUẤN 17/12/1995 001095015121 B2 314B2
320 320 TRƯƠNG ANH TUẤN 28/11/1993 034093001989 B2 314B2
lại luật + lái
321 321 LÊ THỊ VÂN 26/10/1981 017098815 B2 314B2
lại luật + lái
322 322 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 18/07/1986 131212413 B2 313B2
lại lái
323 323 VŨ TIẾN ĐẠT 23/12/1994 033094000933 B2 313B2
lại lái
324 324 ĐỖ TUẤN DŨNG 15/02/1984 001084007660 B2 313B2
lại đường trường
325 325 PHẠM QUANG HIỆP 05/08/1976 001076012712 B2 313B2
lại đường trường
326 326 TRẦN ĐỨC HOAN 09/04/1976 035076002194 B2 313B2
lại luật + lái
327 327 TẠ THANH HUYỀN 25/09/1986 013107389 B2 313B2
lại luật + lái
328 328 PHÙNG THỊ HƯƠNG LAN 08/12/1989 037189000003 B2 313B2
lại lái
329 329 NGUYỄN THỊ THANH MAI 06/10/1982 017214562 B2 313B2
lại luật + lái
330 330 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 24/05/1983 001183013894 B2 313B2
lại luật + lái
331 331 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 07/10/1986 113729890 B2 313B2
332 332 NGUYỄN THỊ SUYẾN 02/02/1986 001186003057 B2 313B2
lại lái
333 333 NGUYỄN THANH TÂM 05/04/1993 015193000106 B2 313B2
lại luật + lái
334 334 CAO THỊ THẢO 20/10/1984 038184000489 B2 313B2
lại lái
335 335 VŨ NGỌC ÁNH 05/09/1998 082321782 B2 312B2
lại lái
336 336 NGUYỄN THỊ DỊU 06/08/1992 145464123 B2 312B2
lại luật + lái
337 337 BÙI TRUNG ĐỨC 18/01/1997 187493888 B2 312B2
lại lái
338 338 TRẦN VĂN ĐỨC 15/01/1998 036098001503 B2 312B2
lại luật + lái
339 339 TRƯƠNG CAO DŨNG 03/06/1980 038080000278 B2 312B2
lại lái
340 340 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 09/09/1993 017199319 B2 312B2
lại lái
341 341 NGUYỄN NĂNG KHÁNH 03/12/1992 001092009164 B2 312B2
lại lái
342 342 BÙI TRUNG KIÊN 10/09/1998 082340666 B2 312B2
lại lái
343 343 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 27/07/2001 001301021035 B2 312B2
lại lái
344 344 PHẠM THỊ PHƯƠNG 31/12/1982 036182000026 B2 312B2
lại lái
345 345 KIỀU CÔNG QUẢNG 18/10/1991 001091008946 B2 312B2
lại lái
346 346 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 22/08/1980 001180020559 B2 312B2
lại lái
347 347 NGUYỄN VĂN TRUNG 08/09/1991 187117505 B2 312B2
348 348 KIỀU ANH TUẤN 10/07/1976 038076000011 B2 312B2
lại lái
349 349 CHU HỮU VIỆT 27/06/1984 001089024792 B2 312B2
lại lái
350 350 NGUYỄN VĂN CẢNH 09/05/1997 037097002657 B2 311B2
lại lái
351 351 VÕ THỊ THU HIỀN 07/11/1977 013494657 B2 311B2
lại lái
352 352 ĐỒNG ĐỨC HIỆP 16/10/1991 163135140 B2 311B2
lại luật + lái
353 353 NGUYỄN KHÁNH 24/09/2001 001201007732 B2 311B2
lại lái
354 354 PHAN VIẾT LÃM 20/02/1992 183978842 B2 311B2
355 355 TRỊNH THỊ TỐ NGA 30/08/1982 013132291 B2 311B2
lại lái
356 356 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 23/12/1991 142479748 B2 311B2
lại lái
357 357 LÊ THANH SƠN 06/10/1999 038099002041 B2 311B2
lại lái
358 358 TRẦN THỊ KIM THỦY 11/11/1976 060562690 B2 311B2
lại lái
359 359 ĐÀO THỊ THU TRANG 14/10/1993 168387720 B2 311B2
lại lái
360 360 ĐỖ PHƯƠNG TRANG 17/12/1989 001189008055 B2 311B2
lại lái
361 361 ĐẶNG THÌN TUẤN 18/04/1996 001096020119 B2 311B2
362 362 ĐỖ THỊ THU CHANG 29/10/1996 001196004432 B2 310B2
lại lái
363 363 NGUYỄN CHÍ HIẾU 20/10/1990 001090032384 B2 310B2
lại luật + lái
364 364 CAO THU THẢO 11/09/1999 132430194 B2 310B2
lại lái
365 365 LẠI THỊ THỦY 08/02/1993 035193000562 B2 310B2
lại lái
366 366 NGUYỄN NGỌC TÚ 02/01/1963 110627267 B2 310B2
lại lái
367 367 LÝ VĂN TUẤN 05/02/1982 121512714 B2 310B2
lại luật + lái
368 368 ĐỖ TIẾN ANH 14/09/1998 001098012651 B2 309B2
lại lái
369 369 LÊ VĂN BÌNH 11/03/1980 001080017018 B2 309B2
lại đường trường
370 370 TRẦN QUYẾT CHIẾN 10/10/1997 163412112 B2 309B2
lại lái
371 371 LẠI THẾ ĐỊNH 28/11/1991 163107438 B2 309B2
lại lái
372 372 VŨ TIẾN DỰNG 16/10/1982 034082008820 B2 309B2
lại lái
373 373 NGUYỄN THỊ GẤM 13/08/1984 151401516 B2 309B2
lại lái
374 374 VŨ MINH HẬU 05/04/1986 012351487 B2 309B2
lại lái
375 375 VŨ THỊ MINH HIỀN 08/12/1981 012288805 B2 309B2
lại lái
376 376 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 30/12/2000 001200016255 B2 309B2
lại lái
377 377 ĐỖ VĂN THANH 10/12/1992 017046505 B2 309B2
lại lái
378 378 BÙI XUÂN THỦY 07/08/1987 173092196 B2 309B2
lại lái
379 379 NGÔ VĂN TUẤN 22/06/1988 001088020987 B2 309B2
lại luật + lái
380 380 TRẦN THANH TUẤN 20/03/1994 163305443 B2 309B2
381 381 NGUYỄN ANH VIỆT 10/09/1995 017191360 B2 309B2
lại lái
382 382 PHAN ĐÌNH VIỆT 20/12/1997 017380336 B2 309B2
lại luật + lái
383 383 NGÔ THÙY DUNG 13/07/1995 001195008406 B2 308B2
lại lái
384 384 VŨ THỊ NGỌC LAN 02/01/1988 036188002242 B2 308B2
lại lái
385 385 HOÀNG MINH PHƯỢNG 10/03/1988 017188000511 B2 308B2
lại luật + lái
386 386 HỒ CÔNG TRƯỜNG 06/05/1999 187662265 B2 308B2
lại luật + lái
387 387 VÕ VĂN ĐỒNG 28/05/1998 251076255 B2 307B2
388 388 HOÀNG NGỌC HÓA 25/10/1989 038089013462 B2 307B2
lại lái
389 389 ĐỖ VĂN PHỐ 14/01/1983 001083014447 B2 307B2
lại lái
390 390 ĐẶNG ĐÌNH PHONG 30/01/1999 122281357 B2 307B2
lại luật + lái
391 391 BÙI THỊ QUẾ 19/02/1978 001178002425 B2 307B2
lại luật + lái
392 392 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 20/04/1993 142578358 B2 307B2
393 393 VŨ THỊ THẮM 01/09/1991 164384961 B2 307B2
lại luật + lái
394 394 HOÀNG VĂN THÀNH 21/10/1987 030087003156 B2 306B2
lại luật + lái
395 395 KIỀU XUÂN BINH 08/08/1974 001074020603 B2 305B2
lại đường trường
396 396 ĐIÊU QUỐC HƯƠNG 09/01/1968 001068008562 B2 305B2
lại lái
397 397 VŨ PHƯƠNG NAM 04/10/2000 008200000028 B2 304B2
lại lái
398 398 TRẦN VĂN SƠN 10/02/1976 040076000211 B2 303B2
lại lái
399 399 TRẦN THỊ XOA 14/08/1983 013495576 B2 303B2
lại lái
400 400 MAI THỊ TRANG NHUNG 25/06/1996 038196004989 B2 300B2
lại luật + lái
401 401 NGUYỄN ANH TUẤN 16/10/1994 001094006006 B2 300B2
402 402 LƯU VĂN VINH 01/02/1978 172589434 B2 300B2
lại luật + lái
403 403 DƯƠNG THU HỒNG 20/04/1976 011741090 B2 297B2
404 404 LÂM THÁI THÀNH 05/08/1995 132174785 B2 296B2
lại luật + lái
405 405 ĐINH THỊ THE 08/11/1980 013492229 B2 296B2
406 406 NGUYỄN HÀ TIẾN 05/09/1986 001086010258 B2 294B2
407 407 NGUYỄN THỊ HẰNG 17/01/1984 017389529 B2 289B2
lại luật + lái
408 408 ĐỖ QUỐC HUY 29/10/1987 132262355 B2 286B2
lại lái
409 409 ĐINH THẾ DŨNG 19/12/1987 132108616 B2 284B2
lại  lái
410 410 LÊ THÀNH ĐẠT 17/10/1992 151910525 B2 283B2
l¹i l¸i
411 411 NGUYỄN DANH HIỆP 25/10/1997 017501834 B2 283B2
lại  lái
412 412 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 06/09/1994 013033722 B2 283B2
lại lái
413 413 LÊ NGỌC SƠN 22/01/1995 073438805 B2 283B2
l¹i  l¸i
414 414 VŨ THỊ THU TRANG 12/07/1987 017098834 B2 283B2
415 415 NGUYỄN HOÀNH ĐẠT 17/07/1999 013654575 B2 282B2
lại luật + lái
416 416 TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA 34762 045128887 B2 281B2
417 417 ĐẶNG QUANG ANH 01/12/1992 142681871 B2 277B2
418 418 LÊ THU HÀ 19/07/1983 012361031 B2 277B2
lại luật + lái
419 419 VŨ THỊ NGỌC LAN 08/11/1987 026187000052 B2 274B2
lại lái
420 420 TRẦN THỊ LAN ANH 03/10/1988 112276731 B2 271B2
lại luật + lái
421 421 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 26/05/1998 027198000038 B2 318B2
422 422 GIÁP VĂN THỊNH 19/10/1989 121703112 B2 316B2
423 423 NGUYỄN MẠNH HƯNG 01/03/1987 030087010242 B2 315B2
424 424 PHẠM THỊ HẢI YẾN 09/11/1993 017113339 B2 294B2
425 425 CAO VĂN AN 07/08/1994 187333479 C 298C
99001K20C008
426 426 LÊ TUẤN ANH 01/01/1991 001091001033 C 298C
99001K20C008
427 427 PHẠM QUỐC BIÊN 02/09/1989 038089008588 C 298C
99001K20C008
428 428 VŨ VĂN BINH 20/08/1990 168348850 C 298C
99001K20C008
429 429 NGUYỄN HUY CHIẾN 20/08/1993 001093013135 C 298C
99001K20C008
430 430 PHẠM VĂN CƯỜNG 10/11/1997 035097000733 C 298C
99001K20C008
431 431 LƯƠNG VĂN ĐẠT 14/06/1982 001082018299 C 298C
99001K20C008
432 432 NGUYỄN VĂN ĐẠT 10/10/1991 026091003502 C 298C
99001K20C008
433 433 CHANG A DÍNH 01/01/1995 040629408 C 298C
99001K20C008
434 434 NGUYỄN CHÍ DOÃN 24/11/1987 112342927 C 298C
99001K20C008
435 435 NGUYỄN HỮU HẢI 22/09/1983 001083023157 C 298C
99001K20C008
436 436 NGUYỄN VĂN HẢI 24/09/1992 037092001062 C 298C
99001K20C008
437 437 TRỊNH HUY HOÀN 08/10/1981 038081012411 C 298C
99001K20C008
438 438 MAI VĂN HOÀNG 05/05/1990 173119631 C 298C
99001K20C008
439 439 BÙI HỒNG HỢP 17/02/1995 060696730 C 298C
99001K20C008
440 440 TRẦN VĂN KHANH 10/08/1984 168167600 C 298C
99001K20C008
441 441 CHU KHOAN KHIỂN 04/06/1986 001086014003 C 298C
99001K20C008
442 442 NGÔ TUẤN KHOA 06/01/1999 017528939 C 298C
99001K20C008
443 443 NGUYỄN NGỌC KHUYÊN 10/01/1980 001080025786 C 298C
99001K20C008
444 444 ĐỖ NHƯ KIÊN 18/03/1972 001072008566 C 298C
99001K20C008
445 445 LÊ VĂN KIÊN 01/11/1988 037088003284 C 298C
99001K20C008
446 446 ĐIỀN XUÂN LÂM 03/06/1985 063175468 C 298C
99001K20C008
447 447 PHAN VĂN LỊCH 30/11/1993 197307193 C 298C
99001K20C008
448 448 NGUYỄN THẾ LONG 06/05/1993 001093001187 C 298C
99001K20C008
449 449 NGUYỄN VĂN LONG 24/09/1997 017488375 C 298C
99001K20C008
450 450 NGUYỄN CÔNG MẠNH 30/01/1992 017132720 C 298C
99001K20C008
451 451 NGUYỄN VĂN MẠNH 05/08/1980 141920074 C 298C
99001K20C008
452 452 NGUYỄN VĂN NAM 20/04/1990 132138319 C 298C
99001K20C008
453 453 TRẦN XUÂN PHA 07/01/1986 034086010614 C 298C
99001K20C008
454 454 PHẠM VĂN PHÚ 23/05/1996 050915839 C 298C
99001K20C008
455 455 CAO MINH QUÂN 12/10/1998 001098022411 C 298C
99001K20C008
456 456 ĐỖ NGỌC QUANG 19/05/1993 060958566 C 298C
99001K20C008
457 457 HOÀNG NGỌC SƠN 14/10/1992 035092003620 C 298C
99001K20C008
458 458 ĐỖ KHẮC SỨNG 16/11/1984 001084034259 C 298C
99001K20C008
459 459 NGÔ ĐỨC THĂNG 20/11/1995 001095018449 C 298C
99001K20C008
460 460 NGUYỄN DOÃN THẮNG 23/05/1977 001077020562 C 298C
99001K20C008
461 461 LƯU XUÂN THÀNH 04/12/1986 001086001410 C 298C
99001K20C008
462 462 TRẦN THIỆU 20/10/1987 191552480 C 298C
99001K20C008
463 463 NGUYỄN VĂN THÔNG 30/08/1985 034085011343 C 298C
99001K20C008
464 464 HOÀNG VĂN THỨC 01/01/1991 001091032758 C 298C
99001K20C008
465 465 TRẦN CÔNG THƯƠNG 05/12/1998 017432105 C 298C
99001K20C008
466 466 LÊ HỮU TIẾN 24/08/1991 197284246 C 298C
99001K20C008
467 467 NGÔ VĂN TIẾN 25/11/1990 036090007589 C 298C
99001K20C008
468 468 NGUYỄN VĂN TIẾN 12/03/1988 173430923 C 298C
99001K20C008
469 469 VŨ VĂN TIẾN 08/09/1985 001085026533 C 298C
99001K20C008
470 470 NGUYỄN HỮU TOÀN 09/05/1990 060856240 C 298C
99001K20C008
471 471 VŨ ĐÌNH TRANG 11/06/1988 001088022895 C 298C
99001K20C008
472 472 PHÙNG VĂN TRÌNH 10/05/1985 038085020327 C 298C
99001K20C008
473 473 LÊ VĂN TÚ 06/07/1995 013368456 C 298C
99001K20C008
474 474 NGUYỄN VĂN TÚ 15/04/1990 168346307 C 298C
99001K20C008
475 475 LƯƠNG MẠNH TUẤN 07/02/1986 070813957 C 298C
99001K20C008
476 476 NGUYỄN DANH TÙNG 29/05/1994 017228427 C 298C
99001K20C008
477 477 NGUYỄN VĂN TUY 03/10/1982 121475418 C 298C
99001K20C008
478 478 NGUYỄN MẠNH VINH 12/11/1997 038097004131 C 298C
99001K20C008
479 479 PHẠM VĂN THẢO 04/10/1989 036089008272 C 235B2C
99001K20C0011
480 480 TRẦN VĂN CAO 18/06/1994 001094012192 C 297C
lại luật + lái
481 481 BÙI VĂN ĐẠI 10/02/1996 152194253 C 297C
lại luật + lái
482 482 TRỊNH VĂN DŨNG 10/02/1985 172963618 C 297C
483 483 BÙI THỊ LỘC 25/04/1989 112297142 C 297C
484 484 SẰM VĂN TOÀN 36352 071056198 C 297C
lại luật + lái
485 485 TRƯƠNG VĂN TUÂN 17/12/1982 001082019581 C 297C
486 486 NGUYỄN THỊ HẰNG 14/10/1994 145637198 C 296C
lại  lái
487 487 LÊ VĂN HẠNH 30/09/1990 121989936 C 296C
lại  lái
488 488 DƯƠNG VĂN LINH 16/04/1995 038095008809 C 296C
lại luật + lái
489 489 NGUYỄN BÁ QUYẾT 10/09/1972 035072001265 C 296C
lại  lái
490 490 LẠI VĂN TOÀN 06/06/1971 168467591 C 296C
lại  lái
491 491 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 14/02/1994 035094001023 C 296C
lại  lái
492 492 ĐÀO VĂN TUẤN 10/09/1986 112193594 C 296C
493 493 PHAN MẠNH HÙNG 10/04/1981 183211950 C 295C
lại  lái
494 494 LƯƠNG VĂN CÔNG 15/03/1995 163352279 C 294C
lại  lái
495 495 HOÀNG THỊ MÂY 10/10/1998 017473581 C 293C
lại luật + lái
496 496 NGUYỄN VĂN QUYỀN 16/08/1980 121372129 C 293C
497 497 NGUYỄN VĂN ĐẠI 02/06/1992 164391971 C 280C
lại luật + lái
498 498 DƯƠNG TUẤN ANH 04/05/1983 001083019264 C Phục hồi LT
499 499 ĐÀO ĐỨC ĐỊNH 16/12/1991 034091005836 C Phục hồi LT
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ