Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comTẠM NGỪNG SÁT HẠCH CẤP GPLX TỪ 10/05/2021
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
1 1 HỒ KHÁNH AN 04/09/2001 001301003971 B11 K42 - B11  
2 2 BÙI VIỆT ANH 10/07/1990 132124287 B11 K42 - B11  
3 3 DƯƠNG ĐỨC ANH 07/10/1983 168081212 B2 K179 - B2 SH lại H + Đ
4 4 LÊ HOÀNG ANH 15/03/2002 036202002357 B2 K184 - B2  
5 5 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG ANH 20/10/1997 145764383 B11 K42 - B11  
6 6 NGUYỄN ĐÌNH ANH 11/04/1977 027077000072 B11 K38 - B11  
7 7 NGUYỄN HẢI ANH 08/03/1986 001186025370 B2 K179 - B2 SH lại H + Đ
8 8 NGUYỄN KIM VÂN ANH 28/10/1981 001181005540 B11 K42 - B11  
9 9 NGUYỄN LƯƠNG ANH 14/01/2001 001201010836 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
10 10 NGUYỄN THỊ LAN ANH 05/02/1996 113688219 B2 K175 - B2 SH lại H + Đ
11 11 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 02/12/1980 034180003921 B11 K42 - B11  
12 12 NGUYỄN TRÂM ANH 29/09/2000 022300000027 B11 K42 - B11  
13 13 PHẠM TIẾN ANH 30/09/2001 031201005729 B2 K184 - B2  
14 14 VŨ ĐỨC ANH 29/04/1995 142773549 B2 K184 - B2  
15 15 VŨ QUANG ANH 16/07/1996 001096021475 B2 K184 - B2  
16 16 VŨ TUẤN ANH 22/01/1997 001097010250 B2 K184 - B2  
17 17 DƯƠNG CÔNG BẰNG 19/10/1987 001087011745 B2 K184 - B2  
18 18 ĐẶNG XUÂN BIÊN 19/05/1987 025087000155 B2 K181 - B2 SH lại H + Đ
19 19 HOÀNG THỊ KIM BÌNH 20/06/1956 011027027 B2 K184 - B2  
20 20 TÔ VĂN BÌNH 06/07/1971 001071013465 B2 K168 - B2 SH lại H + Đ
21 21 NGUYỄN HỮU CẨN 19/01/1974 011988913 B2 K184 - B2  
22 22 HÀ VĂN CẢNH 28/11/1996 001096015378 B2 K182 - B2  
23 23 TỐNG THỊ CHÂM 07/04/1992 122000527 B2 K184 - B2  
24 24 DƯƠNG NGÔ CHẤT 01/07/1976 121169037 B11 K42 - B11  
25 25 LẠI VĂN CHÂU 23/09/1997 163451713 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
26 26 ĐỖ VĂN CHIẾN 04/11/1991 001091023796 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
27 27 VĂN THẾ CHIẾN 24/08/1988 001088008528 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
28 28 NGUYỄN VĂN CHÍNH 23/08/1989 013348239 B2 K184 - B2  
29 29 NGUYỄN PHƯƠNG CÔNG 13/10/2000 034200002074 B2 K183 - B2 SH lại LT + H + Đ
30 30 NGUYỄN TIẾN CÔNG 28/03/1994 017352625 B2 K184 - B2  
31 31 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 20/03/1981 026081001417 B2 K183 - B2 SH lại LT + H + Đ
32 32 CAO XUÂN CƯỜNG 02/07/1973 001073023993 B2 K182 - B2  
33 33 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 04/08/1989 001089009938 B2 K184 - B2  
34 34 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 15/11/1960 034060001811 B2 K184 - B2  
35 35 PHẠM VĂN CƯỜNG 22/11/1985 030085011780 B2 K173 - B2  
36 36 LÊ VĂN ĐẠI 12/07/1995 001095020450 B2 K184 - B2  
37 37 TRẦN THỦY ĐIỂN 28/09/1982 162965227 C   SH lại LT
38 38 NGUYỄN ĐỨC DOANH 17/07/1987 013605757 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
39 39 ĐỖ PHƯƠNG ĐÔNG 24/01/1998 063495082 B2 K179 - B2 SH lại H + Đ
40 40 LÊ ĐĂNG ĐỒNG 05/02/1999 187823268 C K103 - C SH lại H + Đ
41 41 TRẦN VĂN DU 15/09/1980 001080004573 B2 K175 - B2 SH lại H + Đ
42 42 HOÀNG ANH ĐỨC 11/04/2002 035202004990 B2 K184 - B2  
43 43 NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC 10/12/2002 001202009961 B2 K182 - B2 SH lại LT + H + Đ
44 44 NGUYỄN DUY ĐỨC 07/12/2002 001202015499 B2 K184 - B2  
45 45 PHẠM CÔNG ĐỨC 08/10/1994 034094006121 B2 K184 - B2  
46 46 PHẠM MINH ĐỨC 12/10/1989 034089010908 B2 K181 - B2 SH lại H + Đ
47 47 QUÁCH QUANG ĐỨC 14/03/1996 013547423 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
48 48 TRẦN TRUNG ĐỨC 21/05/2002 001202014130 B2 K179 - B2 SH lại H + Đ
49 49 LƯU THỊ DUNG 15/04/1988 001188009809 B11 K42 - B11  
50 50 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG 02/08/1988 033188005597 B11 K25 - B11 SH lại H + Đ
51 51 HOÀNG TRỌNG DŨNG 26/08/2001 036201006428 B2 K183 - B2 SH lại LT + H + Đ
52 52 NGUYỄN DUY DŨNG 08/12/1997 001097024082 B2 K181 - B2 SH lại H + Đ
53 53 NGUYỄN VĂN DŨNG 24/01/1982 001082028383 B2 K184 - B2  
54 54 NGUYỄN THỊ HẢI DƯƠNG 16/08/1984 040184000041 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
55 55 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 01/01/1978 011864503 B11 K42 - B11  
56 56 PHẠM HẢI DƯƠNG 29/10/1998 001098007373 B2 K183 - B2 SH lại LT + H + Đ
57 57 PHẠM VĂN DƯƠNG 03/01/1992 187205344 B2 K177 - B2 SH lại H + Đ
58 58 LÊ ANH DƯỠNG 05/04/1988 168316853 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
59 59 TRẦN ĐỨC ĐƯƠNG 04/02/1991 035091004999 B2 K168 - B2 SH lại H + Đ
60 60 ĐĂNG NGỌC DUY 10/05/1995 152027047 B2 K183 - B2  
61 61 NGUYỄN QUÝ DUY 25/04/1983 001083011819 B2 K77 - B2 SH lại H + Đ
62 62 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 24/08/2002 001302008064 B2 K183 - B2  
63 63 NGUYỄN THỊ NGÂN GIANG 28/03/1993 017190246 B2 K178 - B2 SH lại H + Đ
64 64 BÙI NGỌC HÀ 30/11/1993 001093004494 B2 K184 - B2  
65 65 BÙI THỊ HÀ 15/10/1992 036192000345 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
66 66 BÙI VĂN HÀ 05/05/1991 151858564 C K101 - C  
67 67 NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 14/09/1983 012393173 B2 K184 - B2  
68 68 PHẠM THỊ THU HÀ 23/08/1986 008186000315 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
69 69 VŨ NGỌC HÀ 18/09/1998 122302529 B2 K184 - B2  
70 70 VŨ TRỌNG HÀ 26/11/2000 001200006765 B2 K184 - B2  
71 71 NGUYỄN THỊ HẠ 20/05/1999 001199016662 B2 K183 - B2  
72 72 HOÀNG VĂN HẢI 07/09/1998 038098011467 B2 K184 - B2  
73 73 TRẦN VĂN HẢI 10/03/1992 187159871 B2 K184 - B2  
74 74 ĐỖ THỊ THU HẰNG 27/04/1993 001193005654 B2 K184 - B2  
75 75 LÊ THỊ THU HẰNG 01/02/1978 013218624 B11 K38 - B11 SH lại H + Đ
76 76 PHẠM QUANG HANH 05/02/1983 001083024855 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
77 77 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 21/03/1968 038168005393 B11 K41 - B11  
78 78 VƯƠNG THỊ HẠNH 06/05/1987 001187032715 B11 K42 - B11  
79 79 ĐOÀN THỊ THANH HẢO 04/07/1987 036187001460 B11 K41 - B11 SH lại H + Đ
80 80 NGUYỄN VĂN HẢO 11/11/1986 082008601 C K103 - C SH lại H + Đ
81 81 PHẠM THỊ KIM HẢO 06/05/1985 013353920 B11 K42 - B11  
82 82 ĐẶNG THỊ HIỀN 20/11/1980 111528148 B2 K180 - B2 SH lại H + Đ
83 83 NGUYỄN THỊ HIỀN 06/06/1983 001183025929 B2 K184 - B2  
84 84 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 22/09/1981 013165967 B11 K42 - B11  
85 85 TRẦN THỊ HIỀN 02/08/1984 034184006749 B2 K180 - B2 SH lại H + Đ
86 86 NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/02/1994 001094001151 B2 K184 - B2  
87 87 BÙI THỊ DIỆU HOA 01/12/1981 013187090 B11 K42 - B11  
88 88 NGUYỄN THỊ DIỆU HOA 24/10/1991 001191007653 B2 K184 - B2  
89 89 TRIỆU TỐ HOA 07/06/1988 001188002461 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
90 90 TRƯƠNG QUỲNH HOA 04/09/1993 001193000862 B11 K41 - B11  
91 91 ĐỖ ĐỨC HÒA 15/08/1988 112299409 C K99 - C SH lại H + Đ
92 92 NGUYỄN ĐỨC HÒA 09/09/1990 183677287 B2 K183 - B2  
93 93 PHAN THỊ KHÁNH HÒA 15/03/1997 132273541 B11 K37 - B11 SH lại H + Đ
94 94 TRẦN XUÂN HÒA 03/02/1990 168329001 B2 K182 - B2 SH lại LT + H + Đ
95 95 NGUYỄN NGỌC HOÀN 08/08/1983 168138043 B2 K181 - B2 SH lại H + Đ
96 96 NGUYỄN THỊ THU HOÀN 28/03/1978 013646669 B2 K176 - B2 SH lại H + Đ
97 97 LÊ VĂN HOÀNG 13/12/1985 024085000769 B11 K42 - B11  
98 98 NGUYỄN TUẤN HOÀNG 09/08/1999 122327805 B2 K184 - B2  
99 99 ĐẶNG VĂN HOẠT 21/08/1999 152220638 B2 K184 - B2  
100 100 ĐOÀN THỊ HỒNG 04/11/1988 001188008964 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
101 101 LÊ THU HỒNG 17/02/1981 001181018477 B11 K42 - B11  
102 102 MAI THỊ ÁNH HỒNG 09/12/1997 036197003377 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
103 103 TRẦN THỊ MINH HỒNG 18/10/1983 027183000797 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
104 104 VƯƠNG THỊ HUỆ 07/09/1989 112370377 B11 K42 - B11  
105 105 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 11/10/1993 017242306 B2 K182 - B2 SH lại H + Đ
106 106 ĐÀO DUY HƯNG 02/05/1986 025086000002 B2 K182 - B2  
107 107 LÊ QUANG HƯNG 24/03/1983 035083004257 B2 K181 - B2 SH lại H + Đ
108 108 NGÔ VĂN HƯNG 20/03/1993 036093002623 B2 K184 - B2  
109 109 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 18/05/1986 008186000322 B2 K183 - B2 SH lại LT + H + Đ
110 110 NGUYỄN THU HƯƠNG 21/09/1989 001189014504 B2 K172 - B2 SH lại H + Đ
111 111 TRẦN THỊ HƯƠNG 09/08/1983 036183012262 B11 K36 - B11 SH lại H + Đ
112 112 VŨ THỊ HƯỜNG 20/06/1981 013216561 B11 K40 - B11 SH lại LT + H + Đ
113 113 ĐẶNG QUỐC HUY 16/02/1987 033087001246 B2 K179 - B2 SH lại LT + H + Đ
114 114 LÊ VIỆT HUY 06/01/1999 013604088 B2 K184 - B2  
115 115 NGUYỄN QUỐC HUY 05/11/1994 001094008753 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
116 116 NGUYỄN VĂN HUY 21/09/2001 001201019353 B2 K182 - B2 SH lại LT + H + Đ
117 117 PHẠM QUANG HUY 26/10/1980 025080000060 B2 K184 - B2  
118 118 TRẦN ĐỨC HUY 14/01/2003 001203020916 B2 K181 - B2  
119 119 TRƯƠNG QUANG HUY 05/01/1988 001088005635 B11 K38 - B11  
120 120 NGUYỄN HƯƠNG HUYỀN 17/07/1990 070878231 B11 K42 - B11  
121 121 NGUYỄN THANH HUYỀN 08/10/1999 026199002498 B2 K181 - B2 SH lại LT + H + Đ
122 122 NGUYỄN THỊ HUYỀN 10/08/1999 036199005686 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
123 123 CHU VĂN HUYNH 03/06/1997 145748106 B2 K184 - B2  
124 124 BÙI NGỌC KHANG 29/03/2001 001201011959 B2 K184 - B2  
125 125 NGUYỄN VIẾT KHANG 21/11/1999 013628735 B11 K42 - B11  
126 126 PHẠM THỊ VÂN KHÁNH 29/08/1989 030189010759 B11 K42 - B11  
127 127 DOÃN VĂN KIÊN 06/01/1998 036098000975 B2 K175 - B2 SH lại H + Đ
128 128 ĐOÀN VIẾT KIÊN 02/05/1993 044093001718 B2 K183 - B2 SH lại H + Đ
129 129 TẠ XUÂN KIÊN 16/03/1991 125351789 B2 K183 - B2  
130 130 TRẦN TRUNG KIÊN 15/08/1995 001095012288 B2 K184 - B2