Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2020
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
1 1 Nguyễn Văn An 22/01/1999 122290095 B2 B2K125  
2 2 Hà Vân Anh 17/04/2000 082331558 B2 B2K125  
3 3 Hoàng Tuấn Anh 03/06/1989 001089021481 B2 B2K125  
4 4 Lê Lan Anh 20/11/1990 038190000270 B11 B11K55 SH lại H + Đ
5 5 Lê Thị Lan Anh 22/03/1984 013367317 B2 B2K120 SH lại H + Đ
6 6 Nguyễn Phương Anh 24/11/1996 001196011648 B11 B11K53  
7 7 Nguyễn Tuấn Anh 10/06/1990 036090011248 B2 B2K125  
8 8 Nguyễn Văn Anh 13/07/1996 001096017110 B2 B2K125  
9 9 Nguyễn Việt Anh 01/02/1987 151501071 B2 B2K125  
10 10 Phạm Phương Anh 09/11/1984 001184011717 B2 B2K125  
11 11 Phạm Thị Lan Anh 28/02/1995 152151787 B11 B11K62  
12 12 Trần Thị Kim Anh 09/12/1989 186720589 B2 B2K125  
13 13 Trịnh Việt Anh 20/09/1996 174789420 B2 B2K124 SH lại H + Đ
14 14 Vũ Vân Anh 16/09/1978 011838938 B11 B11K62  
15 15 Đào Duy Bắc 10/10/1985 001085004124 B2 B2K125  
16 16 Nguyễn Lâm Bách 18/10/2001 001201012600 B2 B2K125  
17 17 Phạm Thị Bích 10/05/1987 036187004225 B2 B2K115 SH lại LT + H + Đ
18 18 Nguyễn Văn Bộ 06/08/1988 001088019667 B2 B2K124 SH lại H + Đ
19 19 Hoàng Thị Chanh 19/01/1992 095163524 B2 B2K125  
20 20 Trần Văn Châu 05/03/1993 001093013940 B2 B2K125  
21 21 Đỗ Văn Chi 22/12/1992 001092022525 B2 B2K125  
22 22 Giáp Thị Kim Chi 20/04/1988 014188000164 B11 B11K57  
23 23 Lê Lệ Chi 16/05/1989 026189004197 B2 B2K125  
24 24 Đỗ Thị Hồng Chí 21/10/1984 025184000385 B2 B2K122 SH lại H + Đ
25 25 Nguyễn Hữu Chiến 03/04/1999 152257710 B2 B2K125  
26 26 Nguyễn Trí Chiến 04/10/1999 001099016896 B2 B2K125  
27 27 Nguyễn Văn Chiến 20/03/1991 035091002457 B2 B2K122 SH lại H + Đ
28 28 Nguyễn Thị Chinh 15/06/1974 011723182 B2 B2K125  
29 29 Nguyễn Văn Chính 24/04/1988 001088014874 B2 B2K125  
30 30 Nguyễn Văn Chuân 03/01/1985 034085004420 B2 B2K125  
31 31 Nguyễn Thành Chung 18/03/1985 001085017088 B2 B2K122 SH lại H + Đ
32 32 Nguyễn Thị Chung 18/02/1987 001187007321 B2 B2K121 SH lại H + Đ
33 33 Lưu Văn Chương 16/10/1987 001087028226 B2 B2K125  
34 34 Lưu Văn Cơ 07/07/1992 001092012545 B2 B2K125  
35 35 Đậu Văn Công 15/01/1988 186489943 B2 B2K125  
36 36 Đỗ Thị Ngọc Cúc 22/02/1982 001182010981 B2 B2K122 SH lại H + Đ
37 37 Dương Đình Cung 12/07/1992 001092008154 B2 B2K125  
38 38 Phạm Văn Cương 22/10/1993 113606413 B2 B2K125  
39 39 Vương Đắc Đại 20/07/1994 001094003864 B2 B2K125  
40 40 Nguyễn Đức Hải Đăng 16/12/1999 027099000009 B2 B2K125  
41 41 Phạm Văn Đăng 26/12/1983 026083006151 B2 B2K125  
42 42 Trần Thị Đào 22/10/1981 037181001628 B11 B11K62  
43 43 Đỗ Bá Đạo 03/06/1995 013567722 B2 B2K125  
44 44 Trần Đình Đạo 06/10/1990 168349499 B2 B2K125  
45 45 Dương Quang Đạt 12/04/1998 017469626 B2 B2K125  
46 46 Nguyễn Danh Đạt 26/06/1992 122030733 B2 B2K125  
47 47 Nguyễn Tấn Đạt 01/01/1996 001096019559 B2 B2K125  
48 48 Nguyễn Thành Đạt 10/12/1994 037094004710 B2 B2K125  
49 49 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/1990 001090009400 B2 B2K125  
50 50 Nguyễn Tiến Đạt 05/05/1994 017228246 B2 B2K125  
51 51 Trần Thành Đạt 25/11/1995 001095007139 B2 B2K125  
52 52 Hoàng Văn Diệp 20/02/1989 162980136 B2 B2K125  
53 53 Phạm Thị Diệp 02/07/1980 001180004081 B11 B11K60 SH lại H + Đ
54 54 Đoàn Hồ Điệp 27/03/1971 011932557 B11   SH lại H + Đ
55 55 Lê Thị Diệu 30/08/1987 038187011199 B11 B11K62  
56 56 Lương Thị Thúy Diệu 10/10/1992 036192003266 B2 B2K115 SH lại LT + H + Đ
57 57 Bùi Văn Định 30/03/1991 038091010778 C CK41 SH lại LT + H + Đ
58 58 Nguyễn Thị Đoài 15/05/1988 173325324 B2 B2K122 SH lại H + Đ
59 59 Vũ Đình Đoàn 19/10/1999 001099004177 B2 B2K125  
60 60 Phan Thị Doanh 20/05/1995 174966947 B2 B2K125  
61 61 Lê Quang Duẩn 06/12/1989 001089005284 B2 B2K122 SH lại H + Đ
62 62 Hoàng Hải Đức 18/01/1982 182523409 B2 B2K125  
63 63 Nguyễn Bá Đức 03/12/1984 142073945 B2 B2K125  
64 64 Nguyễn Trọng Đức 02/02/1999 001099011429 B2 B2K125  
65 65 Phạm Quang Đức 22/12/1995 026095003848 B2 B2K125  
66 66 Hà Thị Dung 04/11/1992 132148668 B2 B2K125  
67 67 Lê Thị Dung 06/01/1991 013152563 B11 B11K62  
68 68 Nguyễn Thị Dung 07/02/1986 037186000240 B2 B2K125  
69 69 Bùi Văn Dũng 26/06/1990 036090010515 B2 B2K125  
70 70 Cao Xuân Dũng 12/01/1986 186360054 B2 B2K125  
71 71 Đặng Việt Dũng 17/11/1992 017090728 B2 B2K125  
72 72 Lê Đăng Dũng 04/02/1988 013361974 B2 B2K123 SH lại H + Đ
73 73 Vương Duy Dũng 19/08/1992 001092026400 B2 B2K125  
74 74 Đỗ Văn Được 20/08/1974 001074015005 B2 B2K92 SH lại LT + H + Đ
75 75 Trịnh Đăng Được 27/09/1988 121662292 B2 B2K125  
76 76 Cao Văn Dương 24/03/1998 132367040 B11 B11K62  
77 77 Nguyễn Danh Dương 30/12/1987 012433592 B2 B2K125  
78 78 Nguyễn Thái Bình Dương 07/05/1998 035098003190 B2 B2K122 SH lại H + Đ
79 79 Nguyễn Thị Dương 10/11/1987 001187003857 B11 B11K62  
80 80 Trần Minh Dương 04/02/1997 001097024120 B2 B2K125  
81 81 Lưu Văn Duy 24/05/1982 026082006369 B2 B2K122 SH lại H + Đ
82 82 Nguyễn Kiều Duy 15/08/1993 017205063 B2 B2K125  
83 83 Nguyễn Quang Duy 01/12/1994 001094022722 B2 B2K125  
84 84 Nguyễn Văn Giang 29/04/1984 001084030193 B2 B2K125  
85 85 Đỗ Thu Hà 10/07/1992 012835929 B11 B11K55 SH lại LT + H + Đ
86 86 Ngô Hoàng Hà 12/05/1993 031193004141 B11 B11K43 SH lại H + Đ
87 87 Nguyễn Thị Thu Hà 27/09/1974 036174002543 B11 B11K55 SH lại H + Đ
88 88 Nguyễn Thu Hà 22/12/1987 040187001602 B2 B2K125  
89 89 Phạm Thị Thu Hà 07/08/1991 038191000700 B11 B11K56 SH lại H + Đ
90 90 Trần Huy Hà 20/06/1988 001088014069 B2 B2K125  
91 91 Bùi Hoàng Hải 16/04/1995 013561181 B2 B2K123 SH lại H + Đ
92 92 Đào Mỹ Hải 24/11/1995 001095008453 B2 B2K125  
93 93 Lê Hoàng Hải 24/12/1979 001079015377 B2 B2K125  
94 94 Lê Xuân Hải 01/06/1981 172348300 B2 B2K125  
95 95 Nguyễn Hữu Hải 24/10/1993 017231529 B2 B2K125  
96 96 Nguyễn Xuân Hải 21/06/1975 113096126 B2 B2K125  
97 97 Vương Văn Hải 25/10/1995 013153001 B2 B2K125  
98 98 Nguyễn Thị Hân 22/05/1985 001185002494 B2 B2K120 SH lại H + Đ
99 99 Hà Thị Hằng 14/08/1976 035176003030 B11 B11K60 SH lại H + Đ
100 100 Hoàng Thu Hằng 04/04/1986 038186000218 B11 B11K62  
101 101 Lê Thị Hằng 10/10/1989 173603604 B2 B2K125  
102 102 Nguyễn Thị Hằng 15/09/1985 024185000029 B2 B2K100 SH lại H + Đ
103 103 Vũ Văn Hanh 01/08/1999 142960031 B2 B2K125  
104 104 Hoàng Thị Bích Hạnh 23/04/1994 060984653 B11 B11K58 SH lại H + Đ
105 105 Nguyễn Thị Hạnh 28/06/1992 001192000232 B2 B2K125  
106 106 Phạm Hồng Hạnh 20/09/1991 001191004954 B2 B2K125  
107 107 Chu Anh Hào 29/03/1984 012237976 B2 B2K101 SH lại H + Đ
108 108 Phạm Thị Hảo 12/08/1993 030193004261 B2 B2K122 SH lại H + Đ
109 109 Bùi Văn Hậu 11/03/1991 060910471 B2 B2K125  
110 110 Bùi Thị Hiền 19/01/1975 001175018986 B2 B2K108 SH lại H + Đ
111 111 Lê Thị Hiền 13/11/1984 042184000046 B2 B2K125  
112 112 Nguyễn Thị Hiền 14/11/1987 022187000173 B11 B11K62  
113 113 Tạ Thị Thu Hiền 25/11/1988 112243799 B2 B2K125  
114 114 Phạm Vũ Hiển 20/01/1987 031087001272 B2 B2K125  
115 115 Trần Như Hiển 28/12/1992 151902008 B2 B2K125  
116 116 Đặng Trần Hiếu 13/05/1995 013167163 B2 B2K123 SH lại H + Đ
117 117 Nguyễn Sĩ Hiếu 29/11/1979 030079004400 B2 B2K124 SH lại H + Đ
118 118 Nguyễn Thị Hiếu 02/08/1994 017195457 B2 B2K125  
119 119 Nguyễn Trung Hiếu 01/03/1991 013105001 B2 B2K125  
120 120 Tạ Đức Hiếu 09/12/1997 164603566 B2 B2K125  
121 121 Hoàng Văn Hiệu 20/07/1981 036081009143 B2 B2K125  
122 122 Đặng Thị Hoa 20/07/1991 024191000095 B11 B11K54 SH lại H + Đ
123 123 Dương Quỳnh Hoa 01/07/1994 101257915 B11 B11K62  
124 124 Nguyễn Thị Hoa 30/05/1984 034184002241 B11 B11K59 SH lại H + Đ
125 125 Trần Thị Hoa 30/04/1979 013162756 B11 B11K58 SH lại H + Đ
126 126 Nguyễn Văn Hóa 03/10/1990 173288967 C CK42 SH lại H + Đ
127 127 Trịnh Thị Hòa 20/04/1984 038184000027 B2 B2K125  
128 128 Nguyễn Thu Hoài 21/01/1990 001190024964 B2 B2K125  
129 129 Vương Chí Hoàng 20/01/1983 001083021352 B2 B2K125  
130 130 Đinh Văn Học 01/06/1999 164636812 B2 B2K125  
131 131 Nguyễn Thúy Hồng 20/07/1985 037185000150 B2 B2K124 SH lại H + Đ
132 132 Lê Thị Huế 20/11/1987 027187000641 B2 B2K125  
133 133 Đinh Trọng Hùng 04/11/1999 001099006875 B2 B2K123 SH lại H + Đ
134 134 Lê Văn Hùng 14/09/1991 017142228 B2 B2K125  
135 135 Nguyễn Huy Hùng 27/06/1991 013158063 B2 B2K123 SH lại H + Đ
136 136 Nguyễn Mạnh Hùng 28/07/1987 019087000250 B2 B2K125  
137 137 Nguyễn Thanh Hùng 15/09/1987 038087016559 B2 B2K125  
138 138 Nguyễn Trung Hùng 03/05/1996 132266667 B11 B11K57 SH lại LT + H + Đ
139 139 Nguyễn Văn Hùng 29/08/1988 031088009477 B2 B2K125  
140 140 Nguyễn Văn Hùng 05/11/1983 001083034246 B2 B2K125  
141 141 Phạm Đình Hùng 26/06/1986 112112689 B2 B2K125  
142 142 Phạm Duy Hưng 25/06/1998 001098014888 B11 B11K58 SH lại H + Đ
143 143 Phạm Quốc Hưng 20/12/1997 036097000699 B11 B11K62  
144 144 Vũ Trí Hưng 22/09/1978 013367568 B11 B11K62  
145 145 Nguyễn Lan Hương 05/04/1988 026188001095 B2 B2K125  
146 146 Nguyễn Thị Quế Hương 06/09/1980 001180000685 B2 B2K122 SH lại H + Đ
147 147 Trần Thị Hương 28/09/1979 036179003212 B2 B2K120 SH lại H + Đ
148 148 Trần Thị Lan Hương 26/10/1987 036187000043 B11 B11K62  
149 149 Bùi Thị Hường 22/03/1990 001190016602 B2 B2K125  
150 150 Bùi Quang Huy 18/10/1998 168598664 B2 B2K122 SH lại H + Đ
151 151 Hồ Xuân Huy 20/01/1980 013483773 B2 B2K125  
152 152 Lương Hoàng Huy 06/11/2001 113719738 B2 B2K125  
153 153 Phạm Tuấn Huy 08/08/1998 038098003514 B2 B2K120 SH lại H + Đ
154 154 Lưu Thị Thu Huyền 23/10/1981 042181000339 B2 B2K124 SH lại H + Đ
155 155 Nguyễn Thị Thu Huyền 30/08/1982 001182011165 B2 B2K125  
156 156 Trương Thị Thu Huyền 13/11/1989 001189009067 B2 B2K121  
157 157 Cao Văn Khánh 09/02/1996 001096021508 B2 B2K125  
158 158 Hoàng Văn Khương 25/07/1993 038093009265 B2 B2K122 SH lại H + Đ
159 159 Lê Duy Kiên 04/02/1992 017146717 B2 B2K125  
160 160 Nguyễn Trung Kiên 02/11/1990 162918065 B2 B2K125  
161 161 Phan Trung Kiên 17/02/1991 060927519 B2 B2K125  
162 162 Nguyễn Thị La 15/03/1990 121984386 B2 B2K125  
163 163 Phạm Văn Lâm 10/01/2001 033201000386 B2 B2K125  
164 164 Nguyễn Thị Tuyết Lan 08/11/1977 001177006650 B11 B11K59 SH lại H + Đ
165 165 Trần Thị Phương Lan 26/02/1989 034189002617 B11 B11K62  
166 166 Vũ Thị Lan 20/04/1994 125662123 B11 B11K62  
167 167 Vũ Thị Mai Lan 09/04/1988 030188001999 B11 B11K62  
168 168 Nguyễn Thị Lân 27/06/1987 187864320 B2 B2K124 SH lại H + Đ
169 169 Phạm Văn Lân 01/10/1986 035086004361 B2 B2K125  
170 170 Nguyễn Thị Hương Lê 29/06/1987 040187000782 B2 B2K125  
171 171 Đào Thanh Liêm 02/04/1987 173263260 B2 B2K125  
172 172 Đỗ Sỹ Liêm 19/05/1995 013591329 B11 B11K62  
173 173 Phan Đình Liêm 21/12/1987 013184438 B2 B2K125  
174 174 Nguyễn Thị Kim Liên 27/11/1992 034192000086 B2 B2K125  
175 175 Nguyễn Văn Liên 20/04/1982 037082004043 B2 B2K125  
176 176 Trần Thị Liên 28/08/1987 034187007574 B2 B2K125  
177 177 Đặng Thùy Linh 13/11/1986 001186010157 B11 B11K58 SH lại H + Đ
178 178 Hoàng Thế Linh 20/03/1993 187031076 B2 B2K125  
179 179 Hoàng Tuấn Linh 10/06/1999 036099003822 B2 B2K125  
180 180 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/09/1997 001197003393 B2 B2K125  
181 181 Phùng Thị Thùy Linh 30/09/1991 001191003068 B2 B2K125  
182 182 Vương Thị Diệu Linh 18/04/1985 013633999 B2 B2K125  
183 183 Nguyễn Thị Loan 19/07/1992 031192001709 B2 B2K122 SH lại H + Đ
184 184 Thái Bích Loan 07/07/1986 093186000377 B2 B2K125  
185 185 Nguyễn Thị Lộc 19/11/1988 145284421 B2 B2K125  
186 186 Nguyễn Mai Long 08/10/1985 186195737 B2 B2K125  
187 187 Nguyễn Thành Long 03/08/1999 037099001753 B2 B2K125  
188 188 Nguyễn Thành Luân 24/10/1990 173300769 B2 B2K125  
189 189 Phạm Đức Luân 17/11/1989 036089005216 B2 B2K115 SH lại H + Đ
190 190 Hồ Cảnh Luận 16/08/1984 013657403 B2 B2K125