Tel: 024.3333.5577 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGỌC HÀ
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020
Lưu ý:
- Học viên tập trung lúc 6h45;
- Mang theo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn.
STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH SỐ CMT HẠNG KHÓA GHI CHÚ
1 1 Bùi Minh Anh 20/09/1985 001185003671 B2 B2K124 SH lại H + Đ
2 2 Đỗ Diệu Anh 17/11/1979 011964166 B11 B11K66  
3 3 Đoàn Việt Anh 02/12/1998 063513221 B2 B2K126 SH lại H + Đ
4 4 Hà Vân Anh 17/04/2000 082331558 B2 B2K125 SH lại H + Đ
5 5 Hoàng Tuấn Anh 03/06/1989 001089021481 B2 B2K125 SH lại H + Đ
6 6 Lê Như Anh 02/12/1987 001187004253 B2   SH lại H + Đ
7 7 Lê Thị Lan Anh 22/03/1984 013367317 B2 B2K120 SH lại H + Đ
8 8 Nguyễn Hoàng Kiều Anh 10/08/1994 152109826 B11 B11K64  
9 9 Nguyễn Lan Anh 28/08/1989 024189000652 B2 B2K126 SH lại H + Đ
10 10 Nguyễn Quyền Anh 28/09/1987 001087011498 B2 B2K123 SH lại H + Đ
11 11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/10/1996 001196007420 B11 B11K63 SH lại LT + H + Đ
12 12 Trần Tạ Băng Anh 24/11/1995 001195005399 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
13 13 Trần Thị Vân Anh 21/10/1984 013101266 B2 B2K124 SH lại H + Đ
14 14 Trần Tuấn Anh 23/05/1993 001093018971 B2 B2K124 SH lại H + Đ
15 15 Trịnh Mỹ Anh 26/04/2002 001302019299 B11 B11K66  
16 16 Vũ Bá Anh 21/12/1997 001097020203 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
17 17 Vũ Thạch Anh 23/09/2000 001200002998 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
18 18 Vũ Tuấn Anh 29/12/1993 013322940 B2 B2K105 SH lại LT + H + Đ
19 19 Nguyễn Văn Ánh 01/06/1981 036081002198 B2 B2K126 SH lại H + Đ
20 20 Phạm Văn Bắc 06/02/1991 037091005463 B2 B2K126 SH lại H + Đ
21 21 Trần Tùng Bách 11/06/2000 013681147 B2 B2K115 SH lại LT + H + Đ
22 22 Trần Xuân Bách 10/06/1987 038087009438 B2 B2K125  
23 23 Vương Quang Bách 15/10/1998 142895853 B2 B2K126 SH lại H + Đ
24 24 Tạ Hải Bằng 04/12/1993 013035435 B2 B2K126 SH lại H + Đ
25 25 Nguyễn Văn Bảo 14/01/1963 001063006265 B11 B11K60 SH lại H + Đ
26 26 Trần Quốc Bảo 27/06/1997 035097000409 B2 B2K126 SH lại H + Đ
27 27 Trần Thị Ngọc Bích 18/11/1989 036189000025 B11 B11K66  
28 28 Nguyễn Doãn Bình 14/02/1998 001098008064 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
29 29 Chu Văn Cảnh 26/11/1989 186885997 B2 B2K121 SH lại H + Đ
30 30 Trần Thị Ngọc Châm 11/11/1996 197333853 B2 B2K126 SH lại H + Đ
31 31 Đỗ Thị Hồng Chí 21/10/1984 025184000385 B2 B2K122 SH lại H + Đ
32 32 Nguyễn Hữu Chiến 03/04/1999 152257710 B2 B2K125 SH lại H + Đ
33 33 Nguyễn Minh Chiến 22/08/1990 001090019900 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
34 34 Nguyễn Thị Chinh 15/06/1974 011723182 B2 B2K125 SH lại H + Đ
35 35 Nguyễn Thành Chung 18/03/1985 001085017088 B2 B2K122 SH lại H + Đ
36 36 Nguyễn Thế Chung 29/06/1993 001093021078 B11 B11K66  
37 37 Trần Thọ Chung 27/02/1980 027080000060 B2 B2K126 SH lại H + Đ
38 38 Đậu Văn Công 15/01/1988 186489943 B2 B2K125 SH lại H + Đ
39 39 Nguyễn Kiên Cương 21/09/1981 027081000298 B11 B11K66  
40 40 Nguyễn Khắc Cường 23/02/1996 013554274 B2 B2K115 SH lại H + Đ
41 41 Trần Cường 26/11/1983 001083007931 B2 B2K126 SH lại H + Đ
42 42 Lê Xuân Đại 21/07/1980 001080001502 B11 B11K55  
43 43 Vương Đắc Đại 20/07/1994 001094003864 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
44 44 Trần Quang Đản 29/11/1976 036076004763 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
45 45 Đinh Tiến Đạt 18/10/1996 001096004652 B2 B2K74 SH lại LT + H + Đ
46 46 Dương Quang Đạt 12/04/1998 017469626 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
47 47 Nguyễn Văn Đạt 12/11/1993 012934510 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
48 48 Trần Văn Đạt 06/06/1983 121598379 B2 B2K97 SH lại H + Đ
49 49 Trương Thành Đạt 03/01/1997 187404793 B2 B2K121 SH lại LT + H + Đ
50 50 Lê Văn Điển 16/10/1988 125358755 B2 B2K123 SH lại LT + H + Đ
51 51 Nguyễn Ngọc Diệp 23/03/1991 001191007180 B2 B2K124 SH lại H + Đ
52 52 Trần Ngọc Điệp 08/01/1989 031089010210 B2 B2K122  
53 53 Trần Thế Diệu 27/10/1995 184137236 B2 B2K126 SH lại H + Đ
54 54 Bùi Văn Định 30/03/1991 038091010778 C CK41 SH lại LT + H + Đ
55 55 Nguyễn Văn Định 06/06/1995 241620164 B11 B11K55 SH lại LT + H + Đ
56 56 Nguyễn Văn Đông 27/02/1984 034084011234 C   SH lại LT
57 57 Hoàng Minh Đức 20/06/1987 125253857 B11 B11K64 SH lại H + Đ
58 58 Lê Trí Đức 09/03/2002 001202000647 B11 B11K66  
59 59 Mai Văn Đức 03/08/1984 162698910 B2 B2K126 SH lại H + Đ
60 60 Nguyễn Công Tuấn Đức 23/12/1993 031800925 B11 B11K66  
61 61 Phạm Quang Đức 22/12/1995 026095003848 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
62 62 Đinh Thị Thu Dung 11/08/1984 012456864 B11 B11K57 SH lại H + Đ
63 63 Mai Thùy Dung 10/06/1981 012224577 B11 B11K66  
64 64 Nguyễn Thị Dung 14/09/1993 070928550 B2 B2K114 SH lại H + Đ
65 65 Nguyễn Thị Kim Dung 15/07/1982 031989129 B2 B2K122 SH lại H + Đ
66 66 Phạm Thùy Dung 16/08/1985 013256278 B11 B11K66  
67 67 Đặng Việt Dũng 17/11/1992 017090728 B2 B2K125 SH lại H + Đ
68 68 Phạm Tiến Dũng 10/03/1997 152164310 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
69 69 Đoàn Tú Dương 25/01/2000 091883102 B2 B2K122 SH lại H + Đ
70 70 Lương Thùy Dương 27/10/1992 012870461 B2 B2K124 SH lại LT + H + Đ
71 71 Trương Cảnh Dương 31/10/1978 164068289 B2 B2K126 SH lại H + Đ
72 72 Vũ Nam Dương 09/01/1998 001098001595 B2 B2K126 SH lại H + Đ
73 73 Nguyễn Tiến Đường 14/10/1963 001063008358 B11 B11K66  
74 74 Tống Khương Duy 25/08/1991 163161087 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
75 75 Vương Văn Duy 25/01/1995 017392529 B2 B2K96  
76 76 Nguyễn Thị Duyên 20/02/1989 001189009332 B11 B11K63 SH lại H + Đ
77 77 Phạm Thị Duyên 13/10/1985 001185001232 B11 B11K61 SH lại LT + H + Đ
78 78 Trần Thị Duyên 04/10/1987 027187000114 B11 B11K66  
79 79 Nguyễn Minh Giang 26/06/1995 034095002776 B11 B11K66  
80 80 Nguyễn Phúc Giang 07/06/2000 001200012129 B2 B2K120 SH lại LT + H + Đ
81 81 Phạm Hoàng Giang 04/09/1991 151827283 B2 B2K124 SH lại LT + H + Đ
82 82 Vũ Tuấn Giang 14/12/1975 001075009965 B2 B2K120 SH lại LT + H + Đ
83 83 Nguyễn Hữu Giáp 28/09/1987 001087020643 B2 B2K126 SH lại H + Đ
84 84 Dương Thúy Hà 20/08/1978 019178000259 B11 B11K66  
85 85 Lê Văn Hà 03/10/1992 142527370 B2 B2K126 SH lại H + Đ
86 86 Nguyễn Thị Hà 07/07/1981 001181008962 B2 B2K126 SH lại H + Đ
87 87 Nguyễn Thị Thu Hà 01/06/1992 038192006618 B2 B2K126 SH lại H + Đ
88 88 Nguyễn Thu Hà 06/07/1987 001187016161 B2 B2K121 SH lại H + Đ
89 89 Nguyễn Vân Hà 22/02/1999 013631518 B11 B11K63  
90 90 Đào Văn Hải 29/09/1990 001090032038 B2 B2K122 SH lại H + Đ
91 91 Đinh Quý Hải 03/11/1997 031097001480 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
92 92 Hà Hoàng Hải 07/04/2002 001202020535 B11 B11K64 SH lại LT + H + Đ
93 93 Lý Văn Hải 05/07/1987 001087033107 B2 B2K126 SH lại H + Đ
94 94 Nguyễn Đình Hải 05/10/1992 001092014225 B2 B2K125  
95 95 Nguyễn Minh Hải 21/07/1992 285455531 B11 B11K65 SH lại H + Đ
96 96 Nguyễn Xuân Hải 21/06/1975 113096126 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
97 97 Phạm Thanh Hải 08/10/1994 082222195 B2 B2K124 SH lại H + Đ
98 98 Vũ Thị Hải 08/02/1996 125798193 B2 B2K120 SH lại H + Đ
99 99 Vương Văn Hải 25/10/1995 013153001 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
100 100 Lê Thị Hằng 10/10/1989 173603604 B2 B2K125 SH lại H + Đ
101 101 Nguyễn Thị Hằng 01/09/1989 013375724 B2 B2K126  
102 102 Nguyễn Thị Hằng 09/07/1990 163074837 B2 B2K126 SH lại H + Đ
103 103 Phạm Thu Hằng 19/12/1985 012574352 B11 B2K91-B11  
104 104 Đông Thị Hồng Hạnh 24/03/1997 017270208 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
105 105 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 24/12/1981 001181004610 B11 B11K66  
106 106 Nguyễn Bá Hào 06/03/1988 038088007383 B2 B2K115 SH lại H + Đ
107 107 Nguyễn Thị Hậu 15/08/1983 038183009865 B2 B2K126 SH lại H + Đ
108 108 Lê Thị Hiền 13/11/1984 042184000046 B2 B2K125 SH lại H + Đ
109 109 Lê Thị Hiền 26/12/1986 038186010774 B2 B2K96 SH lại H + Đ
110 110 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1982 001182007018 B2 B2K107  
111 111 Nguyễn Thị Hiền 05/11/1988 112310126 B11 B11K63 SH lại LT + H + Đ
112 112 Nguyễn Thu Hiền 14/01/1978 011918051 B11 B11K66  
113 113 Phan Thị Hiền 27/07/1983 031183001494 B11 B11K66  
114 114 Phan Như Hiển 04/04/1983 073117617 B2 B2K120 SH lại H + Đ
115 115 Hoàng Minh Hiếu 15/12/1992 060942808 B2 B2K123 SH lại H + Đ
116 116 Nguyễn Ngọc Hiếu 10/12/1984 001084037055 B2 B2K117 SH lại H + Đ
117 117 Nguyễn Trung Hiếu 01/03/1991 013105001 B2 B2K125 SH lại H + Đ
118 118 Phạm Văn Hiếu 09/11/1991 142602303 B2 B2K126  
119 119 Nguyễn Thế Hiệu 13/05/1982 125034954 B2 B2K125  
120 120 Nguyễn Đình Hòa 20/10/1966 037066000050 B2 B2K125  
121 121 Nguyễn Nhân Hòa 29/10/1980 001180000989 B2 B2K121 SH lại H + Đ
122 122 Nguyễn Thị Thu Hòa 02/11/1985 013473984 B2 B2K126 SH lại H + Đ
123 123 Phạm Thị Hòa 24/04/1984 030184004021 B11 B11K66  
124 124 Lại Minh Hoàng 14/08/2000 022200001619 B2 B2K113 SH lại H + Đ
125 125 Phạm Văn Hoành 04/06/1977 036077007124 B2 B2K126 SH lại H + Đ
126 126 Đào Thị Hồng 05/02/1993 017231243 B11 B11K63 SH lại H + Đ
127 127 Dương Thị Hồng 27/07/1984 111828293 B2 B2K96  
128 128 Ngô Thị Thúy Hồng 17/09/1981 001181024993 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
129 129 Quách Thị Hồng 05/09/1990 017190000337 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
130 130 Đỗ Thị Huế 07/10/1996 035196002056 B2 B2K120 SH lại H + Đ
131 131 Nguyễn Thanh Hùng 15/09/1987 038087016559 B2 B2K125 SH lại H + Đ
132 132 Nguyễn Văn Hùng 05/11/1983 001083034246 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ
133 133 Phạm Gia Hùng 03/01/2001 001201001355 B11 B11K51  
134 134 Trần Đức Hùng 14/06/1980 001080026541 B2 B2K124 SH lại LT + H + Đ
135 135 Vũ Trọng Hùng 20/10/1979 026079003975 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
136 136 Nguyễn Thế Hưng 02/01/1982 001082032569 B2 B2K126 SH lại LT + H + Đ
137 137 Đặng Thị Hương 24/05/1995 017174158 B2 B2K126 SH lại H + Đ
138 138 Lê Thị Mai Hương 23/12/1988 035188000724 B11 B11K66  
139 139 Nguyễn Kim Hương 15/08/1987 022187000476 B2 B2K126  
140 140 Nguyễn Thị Hương 05/10/1980 001180007510 B11 B11K62  
141 141 Phạm Thu Hương 26/12/1986 013256014 B11 B11K66  
142 142 Tào Văn Hướng 08/06/1983 001083010085 B2 B2K122 SH lại H + Đ
143 143 Nguyễn Thị Bích Hường 09/10/1990 033190000702 B11 B11K64  
144 144 Nguyễn Thị Hường 01/11/1986 035186002143 B11 B11K66  
145 145 Nguyễn Thị Thu Hường 27/10/1998 035198000908 B11 B11K66  
146 146 Nguyễn Vân Hường 22/04/1985 025185000516 B2 B2K121 SH lại H + Đ
147 147 Nguyễn Xuân Hưởng 26/02/1979 025079000663 B2 B2K126 SH lại H + Đ
148 148 Bùi Văn Huy 12/12/1999 001099016594 B2 B2K122 SH lại LT + H + Đ
149 149 Mai Quang Huy 12/09/2001 034201009306 B2 B2K125  
150 150 Ngô Quang Huy 28/10/1976 024076000051 B2 B2K126 SH lại H + Đ
151 151 Nguyễn Quang Huy 15/08/1992 036092005107 B2 B2K99 SH lại H + Đ
152 152 Nguyễn Trọng Huy 21/03/1998 030098003421 B2 B2K122 SH lại LT + H + Đ
153 153 Phạm Quốc Huy 29/06/1998 013632190 B2 B2K82  
154 154 Giang Thị Huyền 07/12/1984 024184001154 B2 B2K126  
155 155 Lê Mai Huyền 07/11/1989 038189015635 B11 B11K66  
156 156 Lê Thị Huyền 04/06/1984 111865737 B2 B2K118  
157 157 Nguyễn Thị Huyền 06/09/2001 035301000070 B11 B11K66  
158 158 Nguyễn Thương Huyền 05/08/1979 001179000506 B11 B11K62  
159 159 Lê Sỹ Khiêm 20/08/1996 034096001519 B2 B2K125  
160 160 Lê Duy Kiên 04/02/1992 017146717 B2 B2K125 SH lại LT + H + Đ