Tel: 0243.751.2046 - 0919.008.808 | Mail: ngochaco2013@gmail.comDANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH CẤP GPLX CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
CƠ SỞ ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM DẠY NGHỀ - HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
KỲ SÁT HẠCH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2019

STT SBD HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HẠNG
301 301 TRẦN VĂN MIỀN 23/09/1992 B2
302 302 HÀ QUANG MINH 08/01/1992 B2
303 303 LÊ VĂN MINH 22/12/1996 B2
304 304 NGUYỄN NGỌC MINH 23/11/1985 B2
305 305 NGUYỄN VĂN MINH 15/01/1983 B2
306 306 PHẠM THỊ TÔ MINH 13/05/1986 B2
307 307 TRẦN NGỌC MINH 27/09/1985 B2
308 308 VŨ DUY MINH 14/08/1994 B2
309 309 BÙI VĂN NAM 29/08/1994 B2
310 310 HOÀNG PHƯƠNG NAM 08/08/1996 B2
311 311 LƯƠNG QUỐC NAM 14/08/1992 B2
312 312 NGUYỄN HOÀI NAM 28/09/1993 B2
313 313 NGUYỄN PHAN THÀNH NAM 28/10/1997 B2
314 314 NGUYỄN THÀNH NAM 09/07/1998 B2
315 315 PHẠM TRIỆU NAM 14/07/1993 B2
316 316 TĂNG HOÀNG NAM 12/07/1996 B2
317 317 TRẦN PHƯƠNG NAM 28/10/1977 B2
318 318 NGUYỄN QUỲNH NGA 17/03/1988 B2
319 319 NGUYỄN THỊ NGA 24/12/1989 B2
320 320 PHẠM THỊ KIM NGÂN 02/09/1975 B2
321 321 TRỊNH THỊ NGÂN 03/07/1981 B2
322 322 BÙI DUY NGỌC 22/06/1993 B2
323 323 ĐẶNG BÍCH NGỌC 19/01/1993 B2
324 324 ĐỖ THỊ BÍCH NGỌC 18/10/1981 B2
325 325 HỒ QUÝ NGỌC 03/04/1997 B2
326 326 NGUYỄN MINH NGỌC 28/01/1994 B2
327 327 PHẠM ĐÌNH NGỌC 02/12/1989 B2
328 328 HÀ DUY NGUYÊN 11/08/1998 B2
329 329 NGUYỄN TRỌNG NGUYÊN 12/10/1983 B2
330 330 NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 07/12/1993 B2
331 331 DƯƠNG VĂN NHIÊN 12/03/1993 B2
332 332 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 30/08/1992 B2
333 333 MAI THỊ TRANG NHUNG 25/06/1996 B2
334 334 NGÔ HỒNG NHUNG 07/09/1988 B2
335 335 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 04/08/1990 B2
336 336 VŨ THỊ NHUNG 20/08/1985 B2
337 337 NGUYỄN TUẤN NINH 31/01/1993 B2
338 338 NGUYỄN VĂN NINH 01/11/1982 B2
339 339 TRỊNH THU NƯƠNG 27/07/1982 B2
340 340 PHẠM THỊ OANH 08/06/1979 B2
341 341 BÙI TUẤN PHONG 29/04/1999 B2
342 342 NGUYỄN VĂN PHÚ 22/01/1986 B2
343 343 TRƯƠNG CÔNG PHÚ 16/05/1992 B2
344 344 TÀO ĐỨC PHÚC 06/03/1984 B2
345 345 ĐẶNG ĐÌNH PHỤNG 20/12/1984 B2
346 346 BÙI THỊ PHƯƠNG 07/08/1983 B2
347 347 ĐỖ LAN PHƯƠNG 23/09/1986 B2
348 348 MAI XUÂN PHƯƠNG 27/11/1996 B2
349 349 NGUYỄN HỒNG PHƯƠNG 13/09/1994 B2
350 350 NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG 06/04/2000 B2
351 351 THÁI DOÃN PHƯƠNG 05/07/1987 B2
352 352 LƯƠNG VĂN PHƯỢNG 29/09/1995 B2
353 353 PHẠM THỊ HẢI PHƯỢNG 17/12/1985 B2
354 354 NGUYỄN NGỌC QUANG 29/01/1982 B2
355 355 NGUYỄN THANH QUANG 21/02/1994 B2
356 356 PHẠM MINH QUANG 19/08/1996 B2
357 357 ĐÀO TRỌNG QUYẾT 05/02/1986 B2
358 358 NGUYỄN CÔNG QUYẾT 07/10/1986 B2
359 359 HÀ VĂN QUỲNH 13/10/1965 B2
360 360 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 21/05/1989 B2
361 361 TRẦN DIỆU QUỲNH 24/12/2000 B2
362 362 ĐOÀN THỊ HUYỀN SÂM 02/08/1983 B2
363 363 NGUYỄN VĂN SÁNG 01/09/2000 B2
364 364 ĐẬU ĐỨC SIÊU 20/02/1996 B2
365 365 ĐỖ NGỌC SƠN 28/02/1992 B2
366 366 ĐOÀN DUY SƠN 03/12/1992 B2
367 367 HOÀNG HOÀI SƠN 24/10/1988 B2
368 368 LÊ TRUNG SƠN 04/11/1980 B2
369 369 NGUYỄN THÁI SƠN 16/08/1984 B2
370 370 TRẦN MINH SƠN 18/07/1993 B2
371 371 TRẦN ANH TÀI 07/12/1984 B2
372 372 HOÀNG THỊ MINH TÂM 01/09/1984 B2
373 373 PHẠM MINH TÂM 02/08/1968 B2
374 374 PHÙNG THỊ THANH TÂM 28/09/1993 B2
375 375 ĐÀO VĂN TÂN 10/06/1991 B2
376 376 NGUYỄN VĂN THÁI 20/06/1995 B2
377 377 ĐOÀN THỊ BÍCH THẤM 20/08/1986 B2
378 378 TRẦN NHẬT THĂNG 01/09/1988 B2
379 379 TRỊNH ĐỨC THĂNG 11/08/1981 B2
380 380 HÀ NGỌC THẮNG 14/07/1977 B2
381 381 LÊ NHẬT THẮNG 26/08/1991 B2
382 382 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/10/1990 B2
383 383 PHẠM BÁ THẮNG 23/07/1982 B2
384 384 TRẦN XUÂN THẮNG 20/10/1984 B2
385 385 VŨ MẠNH THẮNG 03/01/1981 B2
386 386 VƯƠNG TOÀN THẮNG 01/12/1976 B2
387 387 BÙI DUY THANH 02/09/1989 B2
388 388 ĐỖ VĂN THANH 07/06/1992 B2
389 389 MAI CHÍ THANH 25/08/1989 B2
390 390 NGUYỄN THỊ THANH 25/08/1977 B2
391 391 PHẠM THỊ LỆ THANH 30/09/1987 B2
392 392 PHẠM VĂN THANH 25/01/1973 B2
393 393 ĐINH MINH THÀNH 10/12/1991 B2
394 394 NGÔ VĂN THÀNH 15/05/1990 B2
395 395 NGUYỄN CHÍ THÀNH 18/11/1999 B2
396 396 NGUYỄN KIẾN THÀNH 20/11/1984 B2
397 397 NGUYỄN PHÚC THÀNH 26/03/1996 B2
398 398 PHẠM MẠNH THÀNH 31/10/1995 B2
399 399 TRẦN TRUNG THÀNH 05/02/1988 B2
400 400 TRỊNH ĐỨC THÀNH 23/09/1997 B2
401 401 VŨ NGỌC THẠNH 15/08/1979 B2
402 402 ĐOÀN THỊ THANH THẢO 28/06/1999 B2
403 403 LÊ PHƯƠNG THẢO 06/04/1985 B2
404 404 LÊ THỊ HƯƠNG THẢO 21/10/1981 B2
405 405 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 10/05/1984 B2
406 406 TRẦN THỊ THẢO 05/01/1984 B2
407 407 LÊ NHƯ THẾ 27/02/1993 B2
408 408 NGUYỄN NGỌC THIỆN 20/11/2000 B2
409 409 NGUYỄN QUANG THIỆN 03/12/1992 B2
410 410 LÊ QUÝ THIỀNG 24/06/1979 B2
411 411 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 26/10/1989 B2
412 412 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 31/12/1993 B2
413 413 TRẦN XUÂN THỊNH 03/01/1996 B2
414 414 ĐOÀN THỊ THƠM 22/10/1984 B2
415 415 KHÁNG MAI THU 24/10/1989 B2
416 416 NGUYỄN VĂN THỦ 01/01/1949 B2
417 417 VŨ ANH THƯ 23/10/1999 B2
418 418 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 22/04/1990 B2
419 419 ĐỖ THẾ THƯỜNG 20/01/1985 B2
420 420 BÙI THỊ THANH THÚY 03/03/1980 B2
421 421 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY 18/03/1982 B2
422 422 LƯƠNG THU THỦY 22/06/1999 B2
423 423 NGUYỄN THỊ THỦY 18/12/1988 B2
424 424 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 15/10/1970 B2
425 425 NGUYỄN XUÂN THỦY 10/03/1991 B2
426 426 PHẠM THỊ THANH THỦY 16/10/2000 B2
427 427 HOÀNG MINH TIẾN 01/11/1997 B2
428 428 PHÙNG VĂN TÍN 09/05/2000 B2
429 429 BÙI VĂN TOÀN 16/04/1992 B2
430 430 TRẦN VĂN TOÀN 23/02/1987 B2
431 431 LÊ VĂN TỚI 11/06/1991 B2
432 432 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 06/02/1996 B2
433 433 ĐOÀN THỊ KIỀU TRANG 20/11/1994 B2
434 434 HOÀNG THU TRANG 16/06/1983 B2
435 435 NGUYỄN THỊ TRANG 02/11/1987 B2
436 436 NGUYỄN THU TRANG 16/08/1995 B2
437 437 PHẠM THỊ TRANG 23/05/1991 B2
438 438 LẠI NHƯ TRUNG 19/08/1984 B2
439 439 NGUYỄN DUY TRUNG 05/02/1992 B2
440 440 NGUYỄN QUANG TRUNG 12/04/1988 B2
441 441 NGUYỄN THÀNH TRUNG 14/05/1983 B2
442 442 TẠ QUANG TRUNG 19/05/1986 B2
443 443 BÙI XUÂN TRƯỜNG 18/08/1987 B2
444 444 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 23/06/1989 B2
445 445 ĐẶNG VĂN TRƯỢNG 26/06/1985 B2
446 446 NGUYỄN VŨ CẨM TÚ 13/03/1996 B2
447 447 PHẠM HOÀNG TÚ 24/07/1991 B2
448 448 PHẠM MINH TÚ 28/01/1996 B2
449 449 TRẦN NGỌC TÚ 16/05/1984 B2
450 450 ĐINH THẾ TỰ 19/07/1978 B2
451 451 ĐẶNG ANH TUẤN 16/06/1992 B2
452 452 HOÀNG MINH TUẤN 20/10/1986 B2
453 453 NGUYỄN ANH TUẤN 28/09/1993 B2
454 454 NGUYỄN ANH TUẤN 16/10/1994 B2
455 455 PHAN ĐÌNH TUẤN 24/10/1987 B2
456 456 TRẦN ANH TUẤN 02/05/1994 B2
457 457 TRẦN NGỌC TUẤN 25/10/1983 B2
458 458 TRỊNH XUÂN TUẤN 17/07/1990 B2
459 459 VŨ MẠNH TUẤN 19/09/1992 B2
460 460 NGUYỄN CHÍ TUỆ 13/11/1981 B2
461 461 NGUYỄN VĂN TUNG 22/07/1979 B2
462 462 DƯƠNG SƠN TÙNG 11/10/1990 B2
463 463 DƯƠNG THANH TÙNG 03/07/1994 B2
464 464 NGUYỄN MẠNH TÙNG 31/08/1984 B2
465 465 NGUYỄN THANH TÙNG 07/01/1986 B2
466 466 NGUYỄN THANH TÙNG 29/09/1991 B2
467 467 NGUYỄN TIẾN TÙNG 11/09/1992 B2
468 468 NGUYỄN XUÂN TÙNG 01/11/1996 B2
469 469 PHẠM THẾ TÙNG 23/12/1995 B2
470 470 NGUYỄN THỊ TƯƠI 10/03/1990 B2
471 471 TRẦN VĂN TÙY 14/08/1982 B2
472 472 ĐỖ ĐĂNG TUYÊN 30/09/1986 B2
473 473 TỪ VĂN TUYÊN 30/10/1996 B2
474 474 CẤN KIM TUYẾN 28/01/1995 B2
475 475 NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT 05/07/1984 B2
476 476 PHẠM THỊ TUYẾT 05/02/1990 B2
477 477 PHÙNG THỊ TUYẾT 17/05/1994 B2
478 478 NGUYỄN LƯƠNG TỴ 01/08/1989 B2
479 479 NGUYỄN THẾ VĂN 07/07/1996 B2
480 480 NGUYỄN HỮU VỊ 28/01/1990 B2
481 481 BÙI THỊ VIẾT 05/01/1986 B2
482 482 HỨA DOÃN HOÀNG VIỆT 02/10/1997 B2
483 483 LƯU VĂN VINH 01/02/1978 B2
484 484 ĐINH QUỐC VŨ 30/08/1987 B2
485 485 LÊ XUÂN VŨ 10/01/1989 B2
486 486 TRẦN VĂN VỮNG 20/12/1990 B2
487 487 ĐỖ NGỌC VƯƠNG 06/02/1989 B2
488 488 NGUYỄN VĂN VƯƠNG 22/05/1986 B2
489 489 LÊ XUÂN VƯỢNG 20/11/1982 B2
490 490 VŨ ĐỨC VƯỢNG 22/03/1991 B2
491 491 DƯƠNG VĂN XIÊM 19/12/1972 B2
492 492 KIỀU ĐỨC XƯƠNG 20/10/1986 B2
493 493 LÊ THỊ XUYẾN 24/03/1986 B2
494 494 NGUYỄN NGỌC XUYẾN 15/05/1978 B2
495 495 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 16/02/1992 B2
496 496 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 15/08/1995 B2
497 497 PHÓ THỊ HẢI YẾN 25/05/1991 B2
498 498 TRẦN HẢI YẾN 18/11/1991 B2
499 499 NGUYỄN THỊ BÍCH 10/03/1989 B2
500 500 PHẠM THỊ HÀ 25/03/1981 B2
TRUNG TÂM SHLX NGỌC HÀ
<